Ο Φορέας BCED, είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ως Φορέας Πιστοποίησης Προσώπων (Αριθμός πιστοποιητικού 1022), σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024.

Είναι ο πρώτος φορέας που κατέθεσε και διαπιστεύθηκε για σχήματα πιστοποίησης γενικών και εξειδικευμένων αγγλικών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το E.ΣΥ.Δ. έχει οριστεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

ΕΣΥΔ

Οι ευρωπαϊκοί εθνικοί φορείς διαπίστευσης έχουν συστήσει την “Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση” – ” European co-operation for Accreditation” (ΕΑ), η οποία συντονίζει και επιβλέπει τις δραστηριότητές τους. Στο πλαίσιο της ΕΑ συνάπτονται Πολυμερείς Συμφωνίες (Multilateral Agreements-MLAs) Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης των δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών φορέων διαπίστευσης.

Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ιδρυτικό μέλος της ΕΑ. Από τον Μάρτιο 2004 έχει ενταχθεί, ύστερα από διεξοδική αξιολόγηση, στις Συμφωνίες MLA για τα Εργαστήρια Δοκιμών, τα Εργαστήρια Διακριβώσεων, τους Φορείς Ελέγχου και από τον Μάρτιο 2005 για τους Φορείς Πιστοποίησης στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους (πιστοποίηση προσώπων, προϊόντων, συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης), με προφανείς ευνοϊκές επιπτώσεις στην καταξίωση των διαπιστευμένων από το Ε.ΣΥ.Δ. οργανισμών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, γενικότερα.

Άμεση συνέπεια της ένταξης στις Συμφωνίες MLA είναι ότι οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης όλων των ευρωπαϊκών χωρών, οφείλουν να υποστηρίζουν την αποδοχή στη χώρα τους, των εκθέσεων δοκιμών, των βεβαιώσεων και των πιστοποιητικών, που εκδίδουν οι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ. φορείς και εργαστήρια, και να τις αναγνωρίζουν ως ισότιμες προς τις εκθέσεις, τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά των εργαστηρίων και φορέων που έχουν διαπιστεύσει οι ίδιοι.

Η παραπάνω αναγνώριση επεκτείνεται αυτόματα σε παγκόσμια κλίμακα, με τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών (Η.Π.Α., Καναδάς, Ιαπωνία, Κίνα, Αυστραλία κλπ.).

BCED-LOGO-white-vertical

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

ΜΕΣΩ NEWSLETTER

ΚΑΙ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

ΜΕΣΩ Ε-MAIL

logo

Μαντζάρου 10, Αθήνα 10672, Αττική
210 3638997, 210 3638649
info@bce.com.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

ΜΕΣΩ NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

ΜΕΣΩ Ε-MAIL

logo

Μαντζάρου 10, Αθήνα 10672, Αττική
210 3638997, 210 3638649
info@bce.com.gr

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.